กรมศิลปากรขอเชิญส่งผลงานประกวดเพลง (เพชรในเพลง) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๒

0
1649

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประกวดเพลง (เพชรในเพลง) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลงผู้มีผลงานดีเด่นด้านการใช้ภาษาไทย และสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพทั้งการประพันธ์คำร้องและผู้ขับร้อง ผู้สนใจส่งผลงานได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐ ๒๔๔๖ ๘๐๔๐ – ๕ ต่อ ๓๐๐๑ หรือทาง Facebook เพชรในเพลง    กรมศิลปากร https://www.facebook.com/pechtnaipleng

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

การประกวด แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ ๑. รางวัลเชิดชูเกียรติ ๒. รางวัลผู้ประพันธ์คำร้อง  “ใช้ภาษาไทยดีเด่น” เพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่ง และเพลงเพื่อชีวิต ๓. รางวัลผู้ขับร้อง “ใช้ภาษาไทยดีเด่น”    เพลงไทยสากล  ชาย – หญิง เพลงไทยลูกทุ่ง ชาย – หญิง และเพลงเพื่อชีวิต ชาย – หญิง ผู้มีสิทธิส่งเพลงเข้าประกวด ได้แก่ ๑. ศิลปินเพลง หมายถึง นักร้อง นักแต่งเพลง ๒. หน่วยงานต้นสังกัด หมายถึง บริษัท ค่ายเพลงหรือองค์กรที่เป็นต้นสังกัดของศิลปิน ๓. องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา ฯลฯ  และ๔. บุคคลทั่วไป โดยขอสงวนสิทธิ์สำหรับศิลปินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกัน  ๓ ปี ให้งดส่งผลงาน  ๒ ปี นับแต่ปีที่ได้รับรางวัลปีสุดท้าย คุณสมบัติของเพลงที่ส่งเข้าประกวด เพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่ง และเพลงเพื่อชีวิต ประเภทการประพันธ์คำร้องต้องเป็นเพลงที่ประพันธ์คำร้องขึ้นใหม่และเผยแพร่สู่สาธารณชนระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๒

ส่วนประเภทผู้ขับร้องต้องเป็นเพลงที่เผยแพร่สู่สาธารณชนระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๒  เช่นกัน หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ประเภทการประพันธ์คำร้อง พิจารณาจากเนื้อหาสาระในเชิงสร้างสรรค์  การนำเสนอที่สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของเพลง การร้อยเรียงเสียงสอดคล้องกับทำนองเพลง  มีศิลปะและความงามในการใช้ภาษาเชิงวรรณศิลป์  ประเภทผู้ขับร้อง  พิจารณาจากน้ำเสียง  ความชัดเจนในการออกเสียง ถ้อยคำ  ศิลปะการใช้เสียงกลมกลืนกับดนตรี  จังหวะและอารมณ์ในการขับร้อง และรางวัลเชิดชูเกียรติ  คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาให้แก่บุคคล  องค์กร โครงการหรือบทเพลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ การส่งผลงานเพลงเข้าประกวด ค่ายเพลง สมาคม และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ส่งผลงานเพลงได้ไม่เกินประเภทละ ๕ เพลง ศิลปินเพลงและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเพลงได้ไม่เกินประเภทละ ๓ เพลง  ประเภทการประพันธ์คำร้อง ส่งผลงานเพลง (เนื้อเพลง) ชื่อผู้แต่งคำร้อง พร้อม Audio CD ผลงานเพลง  จำนวน ๒ ชุด ประเภทผู้ขับร้อง ส่งผลงานเพลง (เนื้อเพลง)  ชื่อนักร้อง  พร้อม Audio CD ผลงานเพลง  จำนวน ๒ ชุด ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นบุคคลทั่วไป ขอให้แนบประวัติโดยสังเขป ความยาวประมาณ ๑ หน้ากระดาษ เอ ๔ พร้อมภาพถ่าย เพื่อใช้ในการเรียบเรียงประวัติในกรณีที่ท่านได้รับรางวัล

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒  โดยระบุชื่อผู้ส่ง  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  ไปยัง ๖๖๖  สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์  อาคารธนาลงกรณ์  ชั้น ๓  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบำหรุ  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””