กรมศิลปากรขอเชิญชมนิทรรศการ “เกร็ดความรู้จากเอกสารโบราณ”

0
695

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) เวลา ๑๐.๓๐ น. นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “เกร็ดความรู้จากเอกสารโบราณ” ณ ห้องวชิรญาณ ๒ – ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๑ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า เอกสารโบราณมีคุณค่าอย่างยิ่ง ทั้งในฐานะที่เป็นโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ  จัดเป็นองค์ความรู้ที่บรรพชนได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรูปศิลาจารึก คัมภีร์ใบลาน และหนังสือสมุดไทย ซึ่งมีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าของบรรพชนไทย ที่เยาวชนรุ่นหลังสามารถมองเห็นโดยการศึกษาผ่านเอกสารโบราณเหล่านั้น จึงมอบหมายให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาและให้บริการเอกสารโบราณดังกล่าวโดยตรง เผยแพร่องค์ความรู้และถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ที่บันทึกไว้ในเอกสารโบราณเหล่านั้น ให้ปรากฏแก่ประชาชนผู้สนใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรัก ตระหนัก หวงแหน เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเอกสารโบราณและเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานและเผยแพร่เรื่องราวของเอกสารโบราณให้กว้างขวางและคงอยู่อย่างยั่งยืนสืบต่อไป

สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดนิทรรศการ เรื่อง เกร็ดความรู้จากเอกสารโบราณ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของเอกสารโบราณ รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเอกสารโบราณผ่านรูปแบบของนิทรรศการ แบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๗ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ประวัติความเป็นมา และการดำเนินงานด้านเอกสารโบราณ ส่วนที่ ๒ ภาพเก่าเล่าเรื่องการดำเนินงานด้านเอกสารโบราณ ส่วนที่ ๓ ต้นฉบับเอกสารโบราณ ได้แก่ หนังสือสมุดไทย และคัมภีร์ใบลาน ส่วนที่ ๔ อุปกรณ์และวิธีการทำสำเนาจารึก ส่วนที่ ๕ นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ส่วนที่ ๖ นิทรรศการออนไลน์ และข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณและอักษร-ภาษาโบราณที่ดำเนินการจัดทำเป็น E-BOOK เรียบร้อยแล้ว และส่วนที่ ๗ นิทรรศการเกี่ยวกับวิธีการซ่อมเอกสารโบราณ โดย กลุ่มงานซ่อมสงวนรักษาหนังสือ กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “เกร็ดความรู้จากเอกสารโบราณ” ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องวชิรญาณ ๒ – ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๑ สำนักหอสมุดแห่งชาติ