กรมการศาสนา เปิด “ศูนย์จริยศึกษา” “วันมาฆบูชา” 7-11 ก.พ. ณ สวนลุมพีนี บูรณาการทุกภาคส่วนอำนวยความสะดวกประชาชนทุกวัดทั่วประเทศ

0
2055

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา(ศน.) จัดพิธีเปิด “งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ปี 2560” ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีพระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมํกรเถร) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา คณะครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาและองค์กรเครือข่ายทางศาสนาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นายพงศ์ศักติฐ์ กล่าวว่า กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ปี 2560 ในส่วนกลางจัดขึ้น ณ สวนลุมพินี มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ 1. จัดศูนย์จริยศึกษา เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชาและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ภายในประกอบด้วยนิทรรศการองค์ความรู้วันมาฆบูชา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ธรรมะอารมณ์ดีโดยพระธรรมวิทยากร กิจกรรมเรียนรู้หลักธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน จากการ์ตูนเมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก อาทิ

การวาดภาพระบายสี ตอบปัญหาตัวละคร พับกระดาษทำตัวการ์ตูน (Paper Craf) การแสดงทางวัฒนธรรมสืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ สืบสานศาสตร์ของพระราชา กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี มารยาทไทย เกมส์คุณธรรม “Race For Good” การฉายการ์ตูนแอนิเมชั่น เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร 30 ตอน ฉายวันละ 4 รอบโดยรถโรงหนังเฉลิมทัศน์

และการสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 3. สวดมนต์ ฟังเทศน์ ณ วัดที่ได้รับพระราชทานเทียนรุ่ง 3 วัด คือ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม 4. กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับทุกวัดใน 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร และ 5. เชิญทูตานุทูตในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา จำนวน 5 ประเทศ คือ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ สิงคโปร์ และศรีลังกา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์

นายพงศ์ศักติฐ์ กล่าวต่อว่า ขณะที่ในส่วนภูมิภาคมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกัน ประกอบด้วย 1.จัดงานพระพุทธศาสนามาฆบูชาอาเซียนใน 15 จังหวัด ที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์อาเซียนนำวิถีถิ่นวิถีไทย และวัฒนธรรมไทยสู่วัฒนธรรมอาเซียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระดับรัฐ-เอกชน-ประชาชน 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ศาสนพิธี และองค์ความรู้ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก อบายมุข

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การแข่งขันขับร้องเพลงธรรมะ การประกวดอาราธนาในพุทธศาสนพิธี การทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน การแสดงนิทรรศการวันมาฆบูชา นิทรรศการผลงานขององค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา แต่งกายชุดขาว ทำบุญบำเพ็ญกุศล รักษาศีล ฟังธรรม เวียนเทียน เจริญจิตภาวนา

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า วธ.. ได้ดำเนินการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคคณะสงฆ์ และองค์กรเครือข่ายทางศาสนารวมกว่า 50 องค์กร ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2560 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผนึกกำลังอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ไปร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ณ วัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมการรักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขถวายเป็นพุทธบูชา จึงขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน และวัดใกล้บ้านทั่วประเทศ