กรมการศาสนา เดินหน้าขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม และลานธรรม ลานวิถีไทย มุ่งขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรมไปทั่วประเทศ

0
138

วันนี้ (17 ธันวาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย พร้อมด้วย
นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา จำนวน 350 คน เข้าร่วม

นายกิตติพันธ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายนำศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม รวมทั้งให้นำพลัง “บวร” บ้าน-วัด/ศาสนสถาน-โรงเรียน เป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้มีการขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรมไปทั่วประเทศ เพื่อร่วมสร้างเสริมประเทศชาติให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

เพื่อเป็นการรับนโยบายของรัฐบาล กรมการศาสนาได้นำมิติทางศาสนา นำพลังบวรมาเป็นกลไกสำคัญในการร่วมสร้างสังคมคุณธรรม โดยส่งเสริมให้วัด/ศาสนสถานทั่วประเทศ เปิดพื้นที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งร่วมกับชุมชนรักษาสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 โดยจัดให้มีการรวมกลุ่ม ระดมความคิด ระดมสรรพกำลังทั้งหลาย เพื่อให้ดำเนินการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน มองเห็นเป้าหมายร่วมกัน คิดค้นพัฒนากิจกรรมใหม่ ๆ สร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ของกรมการศาสนา รวมถึงรับทราบปัญหาและอุปสรรคในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

นายกิตติพันธ์ กล่าวต่อว่า เป้าหมายสูงสุดของโครงการฯ คือ “สังคมคุณธรรม ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” การจะบรรลุเป้าหมายต้องเกิดจากการบูรณาการร่วมกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมมือกันสร้างสรรค์แนวคิด หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะทำให้เข้าใจแนวทางการดำเนินงานมากขึ้น
ลดปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน รวมทั้งก่อให้เกิดความรักและสามัคคีต่อกัน.