กรมการศาสนา สืบทอดประเพณี “การเทศน์มหาชาติ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทั่วประเทศ

0
532

วันนี้ (1 เมษายน 2562) เวลา 09.00 น.  นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และประชาชน เข้าร่วม

นายพงศ์ศักติฐ์ กล่าวว่า เนื่องด้วยในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินการจัดกิจกรรมในวาระโอกาสสำคัญดังกล่าว พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบทอดประเพณี “การเทศน์มหาชาติ” ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมจากมหาชาติเวสสันดรชาดก มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อันเป็นการสร้างเสริมพื้นฐานจิตใจของคนในชาติทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม เลื่อมใสศรัทธาในสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ สามารถดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติ นำสู่ความสมดุลอันส่งผลให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กรมการศาสนา ร่วมกับภาคคณะสงฆ์
ทุกจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นทั่วประเทศ โดยในส่วนกลาง กรมการศาสนาร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากพระคุณเจ้า และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปร่วมงาน ส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกในช่วงเดือนเมษายน 2562พุทธศาสนิกชนที่สนใจสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพหรือเข้าร่วมกิจกรรมได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,