กรมการศาสนา ร่วมกับ 5 ศาสนา จัดกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ นำสิ่งของเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาที่จังหวัดพิษณุโลก

0
514

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. กรมการศาสนา(ศน.) ร่วมกับผู้แทนองค์การศาสนา 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา
นำเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแด่ผู้นำศาสนาและศาสนิกชน ณ จังหวัดพิษณุโลก

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กรมการศาสนา ร่วมกับองค์การศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ 15 องค์การ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และอำเภอชาติตระการ จัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและขาดแคลนจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2562 นำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ไปถวายพระภิกษุสามเณร มอบให้ผู้นำศาสนา ศาสนิกชน และนักเรียน ในพื้นที่อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จีน คณาณัติจีนพรต เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) มอบข้าวสารบรรจุถุง จำนวน 100 ถุง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 2 ลัง เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมนี้

นายกิตติพันธ์ กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ กรมการศาสนาและองค์การทางศาสนา
ได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี โดยเยี่ยมเยียนพระสงฆ์ ผู้นำศาสนา และศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ โดยองค์การทางศาสนาได้ร่วมกันบริจาคเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค นำไปมอบให้ผู้นำศาสนาและศาสนิกชนในพื้นที่ที่ประสบภัยและขาดแคลน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์การศาสนา และองค์กรเครือข่าย สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชาติ และเพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจของกรมการศาสนาและดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมงานด้านศาสนา และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยทุกองค์การศาสนาในประเทศไทยต้องร่วมกันดำเนินการนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ศาสนิกชนเป็นคนดี มีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งส่งเสริมให้ศาสนิกชนศาสนาต่างๆ ร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสนับสนุนศาสนิกชนของตนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างศาสนิกชนต่างศาสนา ทำให้สังคมและประเทศชาติมีความสงบร่มเย็น