กรมการศาสนา ประชุมสัมมนาออนไลน์ ระดมความคิดเห็นยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

0
387

เมื่อวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๕ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจัดทํากรอบแนวคิดในการยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom)

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา(ศน.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีมติให้ขยายแผนดังกล่าวไปอีก ๑ ปี โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  กรมการศาสนาได้ร่วมกับที่ปรึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เนื่องจากเป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น (Issue-based) ที่ไม่ใช่การดำเนินการที่มีลักษณะของภารกิจปกติ แต่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า ๑ กระทรวงหรือเทียบเท่า หรือหน่วยงานขึ้นตรงต่อ/ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวต่อว่า การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ ผู้แทนกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำแผนไปปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจะประมวลความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม นำไปสู่การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ ซึ่งจะมีการนำผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ   ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ของหน่วยงานทุกภาคส่วนมาใช้เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำร่างแผนฯ เพื่อให้เกิดเป็นแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ ต่อไป

อนึ่ง แผนฯ ดังกล่าวนี้มีพื้นฐานกรอบแนวคิดโดยน้อมนำพระบรมราโชวาท หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ หลักคุณธรรมคำสอนของแต่ละศาสนา และหลักวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ตลอดจนการบูรณาการความเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนขับเคลื่อนสร้างสรรค์สังคมคุณธรรมให้เกิดขึ้น และเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมาย คือ ประเทศชาติและประชาชน มั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา มั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทุกภาคส่วนก็ได้รวมพลังอันยิ่งใหญ่ ร่วมเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็น “สังคมคุณธรรม” ที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน อยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างแท้จริง.