กรมการศาสนา ประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

0
143

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิค ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

นายกิตติพันธ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ประจำปี ๒๕๖๒ ของหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานขับขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการจัดทำเเผนเเม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบเเผนส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง หน่วยงานอิสระภาครัฐ เเละหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐ คน ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยาย หัวข้อ การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่สังคมคุณธรรม  และการอภิปราย เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในสภาพสังคมปัจจุบัน” โดยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ การนำเสนอการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 จากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการนำเสนอผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) และแนวทางจัดทำเเผนเเม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)

การจัดประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการรวบรวมผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ประจำปี ๒๕๖๒ ครบถ้วนถูกต้อง และเตรียมความพร้อมในการจัดทำเเผนเเม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ตลอดจนขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติบรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนด ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประชาชน มีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียงและสมานฉันท์ รวมไทยเป็นหนึ่งเดียว