กรมการศาสนา จัดโครงการศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ให้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง นำหลักศาสนธรรมพัฒนาเยาวชนและชุมชน

0
1036

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีครูผู้สอนประจำศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดเข้าร่วมอบรม จำนวน 250 คน ณ ห้องชมวิว ชั้น ๙ โรงแรม อัญชาลีน่า เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาในสังคมไทย เช่น ปัญหาครอบครัว อาชญากรรม ยาเสพติด ทุจริตคอรัปชั่น ความแตกแยกทางความคิด และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากประชาชนของประเทศขาดคุณธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญกับระบบทุนนิยม วัตถุนิยม มากกว่าระบบคุณค่าทางจิตใจ ปัญหาดังกล่าวนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในสังคม และการพัฒนาคนจะต้องพัฒนาที่จิตใจ จำเป็นต้องใช้หลักคำสอนทางศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและปลูกฝังให้ประชาชนโดยเริ่มจากวัยเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างแท้จริง และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมพัฒนาสังคมไทย ให้เป็นสังคมที่มีความสงบสุขบนพื้นฐานค่านิยมความเป็นไทย ๑๒ ประการ จึงต้องเน้นไปที่เด็กและเยาวชน รวมทั้งให้ชุมชน ท้องถิ่น และทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วม มีการบูรณาการร่วมกันโดยใช้พลังบวร คือ บ้าน มัสยิด และโรงเรียน เป็นพลังการขับเคลื่อนในพื้นที่ โดยใช้มิติทางศาสนา

นายกิตติพันธ์ กล่าวต่อว่า กรมการศาสนาจึงได้ส่งเสริมโครงการศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด เพื่อสนับสนุนให้มีการศึกษาอบรมด้านศาสนาแก่เยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนาขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดี ใช้มัสยิดเป็นสถานศึกษาอบรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างบ้าน มัสยิด โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ และเพื่อพัฒนาการอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดที่กระจายอยู่ในชุมชนมุสลิมทั่วประเทศ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นระบบในทิศทางเดียวกัน มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรมมีความเข้มแข็ง สามัคคี โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางดำเนินชีวิตทำให้ชุมชนมีคุณธรรม เกิดความสงบสุขและยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขของสังคมและประเทศชาติต่อไป

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””