กรมการศาสนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาฯ ประจำปี พ.ศ. 2563

0
619

พร้อมจัดพิธีมอบตาลปัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563 และมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนที่ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยและบรรยายธรรม

วันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2563 และพิธีมอบตาลปัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และมอบโล่รางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนที่ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563 และประกาศเกียรติคุณของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นผู้เสียสละทั้งกำลังกาย กำลังสติปัญญา กำลังทรัพย์ และเวลาอันมีค่าเพื่อทำนุบำรุง สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม งาน โครงการของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน เสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้เกิดการมีส่วนร่วม บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม กรมการศาสนาจึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีมอบตาลปัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และมอบโล่รางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนที่ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำความดีแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาที่ได้รับการคัดเลือก และเด็กเยาวชนที่ชนะการประกวด

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อไปว่า ในปีพุทธศักราช 2563 นี้ มีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
ที่ผ่านการคัดเลือกทั่วประเทศ ประกอบด้วย บรรพชิต คฤหัสถ์ และองค์กร จำนวน 160 ราย กรมการศาสนาได้ให้ความสำคัญกับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา จึงได้ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏโดยทั่วไป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดี ตลอดถึงเป็นแบบอย่างที่ดีของอนุชนรุ่นหลังสืบไป

(ชมคลิป)

“การจัดงานยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  กรมการศาสนาได้จัดทุกปี นับตั้งแต่ปี 2525 ใกล้จะครบ 40 ปีแล้ว โดยปกติจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา โดยได้รับพระมหากรุณา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เสด็จพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร แต่เนื่องจากในปีนี้สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย แต่ถึงอย่างไรกรมการศาสนาก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่จะได้จัดงานมอบตาลปัตรแด่บรรพชิตและเข็มเชิดชูเกียรติแก่คฤหัสถ์ เพื่อให้ท่านผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติเหล่านี้ได้ใช้ของที่แสดงถึงคุณูปการที่ท่านได้มีต่อพระพุทธศาสนาในโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น พระภิกษุท่านก็จะได้ใช้ตาลปัตรนี้ในพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ในส่วนของฆราวาสก็จะได้ประดับเข็มเชิดชูเกียรติในงานต่างๆ ที่เหมาะสมให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นต่อไป” อธิบดีกรมการศาสนา กล่าว