กรมการศาสนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๓ ภาคเหนือ

0
173

หาแนวทางเตรียมความพร้อมจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)

วันนี้ (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม
การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๓ ภาคเหนือ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนองค์กรเครือข่ายทุกจังหวัดในภาคเหนือ จำนวน ๑๒๐ คน

นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) และเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) โดยจัดประชุมระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยมีแนวคิดให้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” พร้อมที่จะก้าวไปสู่ “สังคมคุณธรรม” ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม โดยให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

นอกจากนี้ การจัดประชุมครั้งนี้ยังจัดขึ้นเพื่อให้วัฒนธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับแผนส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัด รวมถึงผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัด ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) และเปิดโอกาสให้ทุกท่านเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรมที่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันส่งเสริมและขับเคลื่อนให้สังคมไทยเป็น “สังคมคุณธรรมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

โดยจัดให้มีการบรรยาย และการอภิปรายในประเด็นการขับเคลื่อน แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในสภาพสังคมปัจจุบัน โดยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และการอภิปรายกรณีตัวอย่างการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในช่วงวิกฤติการณ์ COVID-2019 จากผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ ได้ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยงานและจังหวัดอื่นนำไปบูรณาการให้เกิดผลสำเร็จได้ รวมทั้งมีการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะเป็นการรวบรวมข้อสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในระดับจังหวัดและแนวทางเพื่อนำไปประกอบการยกร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป