กรมการศาสนา จัดประชุมศาสนิกสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือ ๕ องค์การศาสนา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

0
256

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยภายหลังการประชุมศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ว่า ที่ประชุมได้มีมติ จัดกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งส่งผลให้พระภิกษุ สามเณร ผู้นำศาสนา และประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้นำทางศาสนาและศาสนิกชน โดยการนำเครื่องอุปโภค บริโภค ไปถวายพระภิกษุ สามเณร และมอบให้แก่ผู้นำศาสนาและผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งจัดพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยองค์การศาสนา จัดพิธีตามหลักปฏิบัติทางศาสนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ณ องค์การศาสนาหรือศาสนสถานในสังกัดตามความเหมาะสม

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า การดำเนินงานกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ในปีที่ผ่านมานั้น ได้รับ         ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์การศาสนา ทำให้กิจกรรมสามารถสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ อาทิ ๑. การจัดพิธีศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา ภายใต้การจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำองค์การศาสนา บันทึกเทปพิธีศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา ในแต่ละศาสนสถาน ซึ่งได้นำไปเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ๒. การจัดพิธีศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมงานด้านศาสนาและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน เสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา ให้ศาสนิกชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ และร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและมหากษัตริย์ โดยเชิญผู้นำศาสนาร่วมบันทึกเทปพิธีศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา ในแต่ละศาสนสถาน พร้อมทั้งออกเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ ๓. โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กรมการศาสนาได้ร่วมกับองค์การศาสนา ๕ ศาสนา จัดโครงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเบื้องต้น