กรมการศาสนา จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ภาคกลาง เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรมทั่วประเทศ

0
66

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ภาคกลาง ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) และเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

นายอิทธิพลเปิดเผยว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการเดินหน้าเข้าสู่แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ขึ้นในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) และเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยได้จัดการประชุมในภาคกลาง ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. 2566 – 2570) จะเป็นกลไกเพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดได้อย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายระดับชาติ สร้างสังคมไทยที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ ทุกมิติและทุกระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับสังคม และระดับประเทศ โดยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2570 มีตัวชี้วัดดัชนีคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หน่วยงานภาครัฐน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน มีค่า ITA เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากค่าเฉลี่ยในปัจจุบัน 87.57% นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดย่อยอีก 7 ตัวชี้วัด อาทิ การเพิ่มหน่วยงานภาครัฐที่มีค่า ITA ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ 85 คะแนน จากเดิม 5,855 แห่ง เป็น 6,441 แห่ง การเพิ่มชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมจากเดิม 39,102 แห่ง เป็น 43,012 แห่ง เป็นต้น

รมว.วธ. กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการประชุมชี้แจงแผนฯ ในส่วนภูมิภาคนั้น ได้จัดการประชุมขึ้นในภาคใต้ คือ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่เป็นอย่างดี และจะดำเนินการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าหากสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาตนเอง และสามารถพึ่งพาตนเองไปพร้อมกับการดำเนินชีวิต ด้วยหลักศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมได้ ก็จะช่วยให้เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้เป้าหมายในอนาคตอีก 5 ปีต่อจากนี้เห็นผลเป็นรูปธรรม ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันผลักดันให้ “คุณธรรม” เป็นคุณค่าหลักนำการพัฒนา ร่วมกันส่งเสริมความดีให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามแก่คนไทยทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็น “วิถีคุณธรรม” ที่แสดงออกมาผ่านทางพฤติกรรม อันจะเป็นทุนทางสังคมที่สร้างความเข้มแข็ง ทั้งในด้านวัฒนธรรมและสังคม รวมไปถึงเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการพลิกโฉมประเทศ ก้าวไปสู่สังคมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้ประเทศไทยมีความสงบสุข สมานฉันท์ และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ