กรมการศาสนา จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ปลูกฝัง เด็ก-เยาวชน สวดมนต์ให้ถูกต้อง-ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา

0
2003

วันนี้ (๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๓๐ น. กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา จัดให้มี “การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับประเทศ” ขึ้น ณ วัดกระทุ่ม (เสือปลา) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเทพรัตนโมลี เลขาธิการสำนักงานบริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับสำนักงานบริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งประเทศไทย วัดอนงคาราม จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดกระทุ่ม (เสือปลา) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ พลับพลาพิธี บริเวณลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้การประกวดแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีโรงเรียนที่ผ่านการประกวดเป็นตัวแทนระดับภาคคณะ ๑๘ ภาค เข้าร่วมการประกวด จำนวน ๒๒๘ ทีม รวมจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๐๕๒ คน ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิง ๕๗ ทีมและทีมชาย ๕๗ ทีม และระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิง ๕๗ ทีมและทีมชาย ๕๗ ทีม เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนสวดมนต์อย่างถูกต้องและร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา

อย่างไรก็ตาม การสวดมนต์ ถือเป็นวัตรปฏิบัติที่ชาวพุทธควรถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ขณะสวดมนต์จิตจะเกิดสมาธิ เพราะผู้สวดมนตร์จะต้องสำรวมใจแน่วแน่ เมื่อจิตเป็นสมาธิความสงบเยือกเย็นในจิตก็จะเกิดขึ้น ที่สำคัญการสวดมนต์ยังเสมือนการได้เฝ้าพระพุทธเจ้า เพราะขณะนั้นผู้สวดมี กาย วาจา เป็นปกติ นั่นคือมีศีล มีใจแน่วแน่ นั่นคือมีสมาธิ มีความรู้ระลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้า นั่นคือมีปัญญา นั่นเท่ากับได้เฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาครบไตรสิกขาอย่างแท้จริง

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,