กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมเรียนรู้ศาสนพิธี ปี ๖๒ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติศาสนพิธีให้ถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

0
856

วันนี้ (๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๓๐ น. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดพิธีเปิด
“โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี ประจำปี ๒๕๖๒” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น ๓ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ
อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการเปิดอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และบุคลากรจากองค์กรเอกชน เข้าร่วม

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับศาสนพิธีที่ถูกต้อง เพราะการดำเนินงานด้านศาสนาไม่ใช่เป็นภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ทุกภาคส่วนของสังคมต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและอุปถัมภ์บำรุง โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน จะต้องถือเป็นหน้าที่ในการอุปถัมภ์บำรุงและคุ้มครองให้ศาสนาดำรงอยู่ได้ เนื่องจากศาสนาเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนให้ประพฤติตนอยู่ในกรอบความดี สร้างความรักความสามัคคีของประชาชน เป็นบ่อเกิดของศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม และดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ซึ่งศาสนพิธี เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งของศาสนา ช่วยส่งเสริมให้ศาสนามีความยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ การปฏิบัติศาสนพิธีที่มีความเรียบร้อย จะนำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาของผู้ร่วมพิธี และเป็นระเบียบปฏิบัติที่พระศาสดา หรือผู้นำศาสนาได้บัญญัติไว้และจะนำไปสู่การศึกษาหลักคำสอนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านศาสนพิธีมีความเชี่ยวชาญในระเบียบ ขั้นตอนต่าง ๆ และต้องมีความรู้ ความเข้าใจความหมายต่างๆ ที่แฝงอยู่ในพิธีการ สามารถอธิบายได้ด้วย

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า กรมการศาสนา เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมงาน
ด้านศาสนา โดยรับผิดชอบด้านการส่งเสริมศาสนธรรม และศาสนพิธี ซึ่งงานด้านศาสนพิธี เป็นเรื่องที่ศาสนิกชนโดยทั่วไปได้มีโอกาสพบเห็น รับรู้ สัมผัส และใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน กลายเป็นขนบธรรมเนียม และประเพณีสำคัญต่าง ๆ ของชาติ การปฏิบัติงานพิธีต่าง ๆ อาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ แต่หลักการสำคัญของพิธีทางศาสนามีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน การจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธีในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ ให้เจ้าหน้าที่บุคลากรของส่วนราชการ และองค์กรเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับความรู้ความเข้าใจพิธีการทางศาสนาและระเบียบปฏิบัติ ได้มีโอกาสทบทวน ขั้นตอน แนวทางในการปฏิบัติพิธีทางศาสนา พร้อมทั้งได้เรียนรู้ธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนาต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินงานต่อไป

“การเรียนรู้เรื่องศาสนพิธี ทำให้มีความรู้ทั้งในเรื่องจัดตั้งโต๊ะหมู่มีวิธีทำอย่างไร การประดับธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย หรือธงสัญลักษณ์พระบรมราชาภิเษกจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไร เหล่านี้ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจะมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมเพื่อการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ก็จะไม่ต้องกังวลว่าจะปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ ทำให้แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยความมั่นใจมากขึ้น  ในส่วนของผู้ไม่ได้เข้ารับการอบรมทางกรมการศาสนาได้มีหนังสือศาสนพิธี ซึ่งสามารถมาขอรับได้ หรือถ้าต้องการจะให้เจ้าหน้าที่ศาสนพิธีไปช่วยเหลือให้ความรู้ก็สามารถทำหนังสือมาถึงกรมการศาสนาก็ได้” อธิบดีกรมการศาสนา กล่าว

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,