กรมการศาสนาเผย 160 รายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เตรียมเข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

0
3863

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า กรมการศาสนาได้ประกาศรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยแพร่หลายและเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งหมด 160 รูป/คน แบ่งเป็น บรรพชิต ๙๐ รูป คฤหัสถ์ ๖๒ คน และหน่วยงาน ๘ แห่ง เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 256๒ ณ พลับพลาพิธี บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

โดยการคัดเลือกแบ่งเป็น ๑๐ ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เป็นผู้อุทิศสรรพกำลัง ทั้งกำลังทรัพย์ กำลังสติปัญญา ให้กับงานพระพุทธศาสนาจนได้รับเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร อันเป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดีทางพระพุทธศาสนา รางวัลเสาเสมาธรรมจักร เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้จะมีสิทธิ์ได้รับเพียงครั้งเดียว เพราะถือว่าเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุดในชีวิตแล้ว

ในปี ๒๕๖๒ กรมการศาสนาประกาศรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑๖๐ รูป/คน จะเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ พลับพลาพิธี บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ที่ได้สร้างคุณงามความดีให้กับงานพระพุทธศาสนา ซึ่งทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ล้วนเป็นแบบอย่างให้เด็ก เยาวชน และประชาชน  ได้เห็นคุณค่าของการบำเพ็ญตน ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม น้อมนำหลักธรรมของศาสนามาพัฒนาทั้งตนเองและสังคมคุณธรรม

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๓๐ โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๓๔ และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เว็บไซด์กรมการศาสนา www.dra.go.th

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,