กรมการศาสนาเปิดแผนขับเคลื่อนโครงการสำคัญปี 66

0
33

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า จากการประชุมกรมการศาสนา ครั้งที่ 1/2566  ได้มอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการในไตรมาสที่ 2 โดยมีโครงการสำคัญ ได้แก่ 1.การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งต่อยอดจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และเป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายระดับชาติ สร้างสังคมคุณธรรมที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้คนไทยในสังคมทุกช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นคนที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งจะจัดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมสังกัดองค์กรอิสระ ภาครัฐ และภาคเอกชนในส่วนกลาง จำนวน 8 หน่วยงาน เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงาน

นายชัยพล กล่าวว่า 2.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” โดยส่งเสริมให้ครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกัน ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ลูก หลาน ร่วมทำบุญตักบาตร รักษาศีล วิปัสสนา เพื่อบำเพ็ญกุศลและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน โดยออกร้านค้าของชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมอาหารสุขภาพที่เหมาะสมกับพระสงฆ์และผู้สูงอายุ 3. ส่งเสริมงานพระพุทธศาสนาโดยอุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สนับสนุนการเรียนการสอนด้านศาสนาแก่เด็กและเยาวชน 4. จัดให้มีการประกวดบรรยายธรรม และประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา สร้างสามัคคีธรรม สร้างต้นแบบเยาวชนให้เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และคนมีความสุข มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแตกฉาน ฝึกทักษะการพูดตามหลักวาทศิลป์ สร้างไหวพริบปฏิภาณ มีความกล้าแสดงออก เป็นกระบวนการเพิ่มพูนการเรียนรู้ให้เด็กเยาวชนอย่างรอบด้าน ที่สามารถต่อยอดจากองค์ความรู้สู่วิชาชีพในอนาคต

*****************************************************************