กรมการศาสนาร่วมกับองค์การศาสนา 5 ศาสนา และหน่วยงานเครือข่าย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

0
480

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยผู้แทนองค์การศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เดินทางไปให้กำลังใจและนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปถวายให้พระภิกษุสามเณร มอบให้ผู้นำศาสนา และศาสนิกชนผู้ประสบภัยหรือขาดแคลน ณ จังหวัดสิงห์บุรี

นายปรเมศวร์ กล่าวว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก จัดโครงการ “ศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือขาดแคลน” ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2564 เดินทางไปให้กำลังใจและนำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ไปถวายให้พระภิกษุสามเณร มอบให้ผู้นำศาสนา และศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

นายปรเมศวร์ กล่าวต่อว่า การจัดโครงการ “ศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือขาดแคลน” ในครั้งนี้ แสดงถึงความห่วงใยของภาครัฐ องค์การทางศาสนาทุกศาสนา และองค์กรเครือข่ายภาคเอกชนที่มีต่อประชาชนชาวไทย เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และศาสนิกชนทุกศาสนา ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการสร้างความรัก ความสามัคคีในสังคมไทย โดยทุกองค์การศาสนาในประเทศไทยต้องร่วมกันส่งเสริมให้ศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ศาสนิกชนเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนต่างศาสนา ทำให้ประเทศมีความสงบร่มเย็นต่อไป