กรมการพัฒนาชุมชน และมูลนิธิรักษ์ดิน รักษ์น้ำ (Earthsafe) พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต แปรรูป และการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย

0
30

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิวัติ  น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดิน รักษ์น้ำ ( Earth Safe Foundation ) ได้เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ Earth Safe อินทรีย์วิถีไทย วัดป่านาคำ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ จำนวน 106 คน จาก 53 แปลง ประกอบด้วย พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life) ระดับตำบล ที่เป็นเจ้าของแปลง และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) โดยมีพระอาจารย์มหาสุภาพ พุทธวิริโย เจ้าอาวาสวัดป่านาคำ นางสาวชนมณัฐ  รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 นายอุทัย  สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยพื้นถิ่นและผ้าลายขอพระราชทานให้การต้อนรับ

นอกจากนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำสินค้า OTOP ของดีอำเภอกุฉินารายณ์ มาจัดแสดงและจำหน่าย อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า สมุนไพร น้ำอ้อยสด ผักปลอดสารพิษ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวทักทาย และให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ขอให้ตั้งใจเรียนรู้และนำไปพัฒนาแปรรูปผลผลิตที่จะได้จากพื้นที่แปลงของตนให้ได้มาตรฐานและสามารถจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับตนและคนในชุมชน การนำหลักอินทรีย์วิถีไทย หรือ Earth Safe คือการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาวัฒนธรรม รักษาวิถีไทยปู่ย่าตายายไม่ใช้เคมี การผลิตพืช ผัก ผลไม้ในรูปแบบที่ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ มาเกี่ยวข้อง รวมไปถึงการผลผลิตบนพื้นฐานของวิถีธรรมชาติ อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไร้สารเคมีเจือปน