กรมการพัฒนาชุมชน รับมอบ “บะหมี่ซื่อสัตย์” จากบริษัท สหพัฒนพิบูล เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนบรรเทาทุกข์จากวิกฤติโควิด-19

0
271

ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน”

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานในพิธีรับมอบ บะหมี่ซื่อสัตย์ “ปันน้ำใจ ต้านภัย COVID-19” จาก บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนในการแจกจ่ายถุงยังชีพ ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ณ กรมการพัฒนาชุมชน

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า  ต้องขอขอบคุณ น.ส.วราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี ผู้แทนของ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ที่ได้ตระหนักถึงภาวะความลำบากของประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 มอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตรา ซื่อสัตย์ ให้กรมการพัฒนาชุมชนนำไปแจกจ่ายให้ประชาชน เพื่อเป็นอาหารบริโภคในครัวเรือน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนและภาคีเครือข่าย เราได้จับมือกันเพื่อที่จะสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนที่ประสบความยากลำบากในการใช้ชีวิตตามปกติจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดระยะเวลา 3 เดือน พี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือกับมาตรการต่าง ๆ เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยต้องชะลอตัว ประกอบกับความตื่นตระหนกของประชาชนที่เกรงว่าสินค้าอุปโภค บริโภคจะขาดแคลน กรมการพัฒนาชุมชนพิจารณาแล้วเห็นว่า การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตสามารถเป็นทางออกและนำพาประเทศรอดพ้นวิกฤตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ

อธิบดีพช. กล่าวต่อไปว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาวะวิกฤตโควิด-19 โดยนอกจากจะน้อมนำแนวพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยเน้นย้ำการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนเริ่มต้นปลูกพืชผักสวนครัวในบริเวณบ้าน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมปัจจุบัน ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563 มีครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัวแล้ว จำนวน 11,168,770 ครัวเรือน จากเป้าหมาย จำนวน 12,975,934 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 86.07 แล้ว จนถึงวันนี้ทั่วประเทศได้ร่วมกันปลูกผักสวนครัวเกือบ 90% แล้ว และยังได้ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพบรรเทาความทุกข์ประชาชนอีกด้วย

นอกจากนั้น กรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดทำถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ซึ่งได้มอบไปแล้วกว่า 5,000 ชุด รวมถึงได้ร่วมกับทางวัดระฆังโฆสิตาราม ก่อตั้งโรงครัวที่มีการแจกอาหารที่วัดตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด-19