กรมการพัฒนาชุมชน จัดสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 70 อัตรา

0
140

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีอัตราว่าง 70 อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ ในอัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือหลักสูตรอนุปริญญาของสถานศึกษาใด ก็จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้สนใจสมัครสอบแข่งขันที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และสามารถเข้าสอบในครั้งนี้ได้ จำนวน 644 คน โดยร้อยละ 71% เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคใต้ สำหรับสถานที่จัดสอบ และกรรมการคุมสอบ กรมฯได้ใช้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร และความปลอดภัย เพื่อป้องกันการทุจริต โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้แต่งตั้งนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวต่อไปว่า สำหรับหลักสูตรและวิธีการสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ใช้วิธีการสอบข้อเขียน ข้อสอบเป็นแบบปรนัยจำนวน 100 ข้อ และการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยการสอบในวันนี้ฯ (16 กุมภาพันธ์ 2563) เป็นสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป ซึ่งผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และสอบได้คะแนนการวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

กรมการพัฒนาชุมชน จะประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งสอบข้อเขียน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน www.personnel.cdd.go.th

สำหรับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น กรมการพัฒนาชุมชน จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมของการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งสูงสุดลงมาตามลำดับ ซึ่งจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้จะเป็นอันยกเลิก และขออย่าได้หลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือผู้ที่จะสมัครสอบให้สามารถเป็นผู้ที่สอบได้ โดยวิธีการต่างๆ เช่น กล่าวอ้างว่ารู้จักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยผู้สมัครสอบให้สอบได้ หรือสามารถส่งสัญญาณโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ หรือช่วยผู้เข้าสอบในขณะสอบให้ทำข้อสอบได้ เพราะกรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการสอบแข่งขันตามระเบียบขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วย “ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คนดี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม” อย่างแท้จริงมาปฏิบัติงาน

ดังนั้นหากพบเห็นหรือทราบพฤติการณ์ดังกล่าว ขอให้แจ้งมาที่กรมการพัฒนาชุมชน หมายเลขโทรศัพท์ 06-3265-5788 หรือ 08-9177-4741 หรือที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน www.personnel.cdd.go.th โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และดำเนินการทางวินัย (กรณีเป็นข้าราชการ) ต่อผู้แอบอ้างนั้น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวทิ้งท้าย

 

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน