กมธ.ศาสนาฯจี้พศ.ป้องกันการเชื่อผิด งมงาย บิดเบือน เสียหายต่อพระพุทธศาสนา

0
165

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่ผ่านมา มส.รับทราบตามหนังสือที่คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา แจ้งมายังพศ. และมส. ว่า คณะกรรมาธิการฯ มีหน้าที่และอำนาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทำกิจการ พิจารณา สอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับศาสนา การอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนา การอนุรักษ์และการสืบสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้าน การส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ไทย พิจารณา ศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ในหน้าที่ และอำนาจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันคนอาจขาดสิ่งที่พึ่งพาทางจิตใจ และต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับตนเองมากขึ้น เพื่อหวังว่าตนเองจะได้รับพร มีโชคลาภ และมีชีวิตที่ดีขึ้น จึงมีปรากฏการณ์และเป็นกระแสนิยมที่คนหลั่งไหลไปวัด เพื่อต้องการขอพรและขอโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวนมาก แต่ความเชื่อความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาจไม่เป็นไปตามหลักธรรมคำสอนและอาจถูกบิดเบือนนำไปสู่ความเชื่อที่ผิด และทำให้เกิดความงมงาย ซึ่งพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนเชื่อหรือขอในสิ่งต่างๆ แต่ให้กระทำด้วยตนเองโดยใช้หลักธรรม เพื่อเป็นหลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ดีงาม ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรป้องกันมิให้เกิดกรณีดังกล่าวส่งผลกระทบเสียหายต่อพระพุทธศาสนา โดยการกำหนดมาตรการให้ความสำคัญและเน้นย้ำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในวัดต่างๆให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย ซึ่งไม่มุ่งเน้นการสักการบูชาในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัย