กพฐ.ไฟเขียวเรียนเพิ่ม 3 วิชาสามัญรับรองวิทยฐานะป.ธ.3-น.ธ.เอก

0
289

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมกพฐ. เห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สนองนโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และของชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา 21 แห่งพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 โดยคำแนะนำของมส. และกพฐ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง ดังนี้ 1.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ กำหนดให้มีเวลาเรียนตลอดช่วงชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 7 หน่วยกิต โดยการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาสามัญเพิ่มเติมให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

พระพรหมบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า สำหรับการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 มาตรา 21 ที่ระบุว่า ให้การศึกษาพระปริยัติธรรมที่จัดให้แก่สามเณรซึ่งเป็นเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับและมีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ซึ่งได้ศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กพฐ.ตามกฎหมายว่าด้วย การศึกษาแห่งชาติกำหนดโดยคำแนะนำของมส. เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้ 1.แผนกธรรมสนามหลวง ชั้นนักธรรม(น.ธ.)เอก เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2.แผนกบาลีสนามหลวง ชั้นเปรียญธรรม (ป.ธ.) 3 ประโยค เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

*****************************************************************